Gov. Ivey responds to Scott Dawson

Gov. Ivey responds to Scott Dawson