Scott Dawson: Gov. Ivey betrayed Alabama

Scott Dawson: Gov. Ivey betrayed Alabama