Thompson HS senior killed in car crash

Thompson HS senior killed in car crash