SKKY nightclub license revoked

SKKY nightclub license revoked