POW, MIA recognition day in Cottondale

POW, MIA recognition day in Cottondale